PeeTu – PERHEILLE ANNETTAVA TUKI

 

PeeTu (Perheille annettava Tuki) on lyhytterapeuttinen toimintamalli joka koostuu kolmen osa-alueen (perheterapia, musiikkiterapia, nepsy-valmennus) yhteistyöstä ja tukimuodosta.
PeeTu on tukipaketti kaikenlaisille perheille, jopa perhettä suunnitteleville. Se on oiva mahdollisuus myös kotiuttamisen tarpeessa oleville maahanmuuttajaperheille saada tukea perheen sisäisen vuorovaikutuksen rakentamiselle.


PeeTu on Reteamingmalli, jossa keskiössä on prosessi rakentaa ongelmasta tavoite/taito, jonka tiedostamalla saadaan aikaan muutosta perheen toimintamalleissa ja ongelmia heijastavassa ajattelussa.Löydetään perheen kanssa uusia toimintamalleja toimimattomien tilalle ja vahvistetaan jo olemassa olevia malleja.

Tunnistetaan aikaisemmat yritykset ja osaamiset sekä työskennellään niitä hyödyntäen.

Käytetään yhdessä työskentelyssä luovia menetelmiä, jotka mahdollistavat ja helpottavat kuulluksi tulemisen myös ilman sanoja.

Opetellaan tunnistamaan, sietämään ja ottamaan toivottu ja mahdollinen muutos vastaan sekä huomioimaan muiden toiveita.

Perheenjäsenet ovat mukana vaikuttamassa yhteistyön, tavoitteiden ja toimintamallien rakentamisessa. Tavoitteet asetetaan konkreettisiksi. Ne ovat pieniä, tärkeitä ja mahdollisia.

Ongelmien ratkaisut pidetään yksinkertaisina. Ongelmanratkaisun suunnittelu ja toteutus tehdään konkreettisen tekemisen kautta yhdessä perheen, psykoterapeutin, sosionomi/musiikkiterapeutin sekä neuropsykiatrisen valmentajan kanssa. Työskentely voidaan toteuttaa osittain myös perheen kotona.

Kunnioitetaan perheen omaa näkemystä ja tietoa siitä, mistä PeeTun osa-alueista perhe kokee olevan itselleen eniten hyötyä.

Mielekäs yhteistyö sitouttaa kaikkia osapuolia. Kannustavalla ja myönteisellä työskentelyllä ja toimintamallilla muutosta saadaan aikaan nopeasti ja ollaan aktiivisia. Positiivinen palaute ja keskustelu rohkaisevat toimimaan ja ajattelemaan tavoitteiden mukaisesti myös haasteellisissa tilanteissa. Pienet askeleet helpottavat havaitsemaan toimivat ratkaisut ja toimintamallit ja korjaamaan virheet.

“ALOITA TEKEMÄLLÄ SE, MIKÄ ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ.
SITTEN SE, MIKÄ ON MAHDOLLISTA JA
YHTÄKKIÄ HUOMAAT TEKEVÄSI SITÄ, MIKÄ ON MAHDOLLISTA!”
Franciscus Assisilainen