Terapiapalvelut

Psykoterapia

Ratkaisukeskeisellä psykoterapialla tarkoitetaan luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja. Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa. Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti työskentelee aina asiakkaan arvomaailman mukaisesti.
 
Tapaamiset ovat kestoltansa 60–90 minuuttia.Asiakkaalle voidaan antaa kotitehtäviä, joiden avulla asiakas harjoittelee arjen tilanteita ennen seuraavaa tapaamista. Jos yritys ei tuota tulosta, voidaan seuraavassa tapaamisessa tarkastella onnistumisia ja alueita, joilla asiakas voi kehittyä vielä eteenpäin.
 
Kelan palveluntuottaja-sopimus kaudella 2015-2018
 

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Yksilöterapiassa terapeutti on asiakkaan tai asiakasparin kanssa kahdestaan. Ryhmäterapiassa ryhmän koko on 3-5 asiakasta. Vaikeavammaisten asiakkaiden kanssa meillä on tarvittaessa avustava henkilö mukana terapiaprosessissa.
 
Ääniavarassa asiakastuotoksia voidaan tallentaa äänitteille ja videolle. Äänitteet on mahdollista saada itselleen terapiajakson aikana tai sen päätyttyä. Yleensä terapiaprosessiin kuuluu tärkeäksi koetut ohjaukset, erityisesti pienten lasten ja nuorten vanhemmille. Asiakkaan vanhemmilla ja sisaruksilla on mahdollisuus osallistua joitakin kertoja terapiaprosesseihin asiakkaan kanssa.
 
Kelan palveluntuottaja-sopimus kaudella 2015-2018
 

Kuntoutuspsykoterapia

Meillä kuntoutuspsykoterapiassa on mahdollisuus hyödyntää musiikkiterapian elementtejä. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16-67 vuotiaille. Alle 16 vuotiaiden kuntoutuspsykoterapia on maksutonta ja sen korvaa julkinen terveydenhuolto. 16-25 vuotiaille terapia voi olla musiikkiterapiaa.
 
Kelan palveluntuottaja-sopimus kaudella 2015-2018
 
Perheterapia – PeeTu
Perheille annettava ennalta ehkäisevä terapia ja tuki
 
Perheille, jotka haluavat eheyttä vuorovaikutuksen ja toimintamalliensä säröjä ja pieniä irronneita palasia. Se on liimaa, jota ei pestä pois, tuntuu hyvälle ja oikein käytettynä pitää koossa. Tarkoitettu kaikenlaisille perheille, jopa perhettä suunnitteleville. Mahdollisuus myös kotiuttamisen tarpeessa oleville maahanmuuttajaperheille.
 
* Lyhytterapeuttinen toimintamalli, joka koostuu kolmen osa-alueen yhteistyöstä ja tukimuodosta
* Re-teamingmalli, jossa keskiössä on prosessi rakentaa ongelmasta tavoite/taito, jonka tiedostamalla saadaan aikaan muutosta perheen toimintamalleissa ja ongelmia heijastavassa ajattelussa
* Löydetään perheen kanssa uusia toimintamalleja toimimattomien tilalle ja vahvistetaan jo olemassa olevia malleja
* Tunnistetaan aikaisemmat yritykset ja osaamiset sekä työskennellään niitä hyödyntäen
* Käytetään työskentelyssä luovia menetelmiä, jotka mahdollistavat ja helpottavat kuulluksi tulemisen myös ilman sanoja
* Opetellaan tunnistamaan, sietämään ja ottamaan toivottu ja mahdollinen muutos vastaan sekä huomioimaan muiden toiveita

 

Työskennellään yhden perheen kanssa kerrallaan. Perheenjäsenet ovat mukana vaikuttamassa yhteistyön, tavoitteiden ja toimintamallien rakentamisessa. Ongelmanratkaisun suunnittelu ja toteutus tehdään konkreettisen tekemisen kautta yhdessä perheen, psykoterapeutin, sosionomi/musiikkiterapeutin sekä neuropsykiatrisen valmentajan kanssa. Tyskentely voidaan toteuttaa osittain myös perheen kotona.
 
Kannustetaan perhettä tekemään päätöksiä ja työskentelemään tavoitteiden mukaisesti ja hankkimaan onnistumisen kokemuksia. Tavoitteet asetetaan konkreettisiksi. Ne ovat pieniä, tärkeitä ja mahdollisia. Ongelmien ratkaisut pidetään yksinkertaisina. Käytetään enemmän ratkaisupuhetta kuin ongelmapuhetta. Rakennetaan hyvää tulevaisuutta eikä pohdita huonoa menneisyyttä. Hyväksytään, että menneisyys on läsnä tämän päivän arjessa. Kunnioitetaan perheen omaa näkemystä ja tietoa siitä, mistä perhe kokee olevan itselleen eniten hyötyä.
 
TERAPEUTTINEN TYÖSKENTELY ÄÄNIAVARASSA
* Mielekäs yhteistyö sitouttaa kaikkia osapuolia
* Kannustavalla ja myönteisellä työskentelyllä ja toimintamallilla muutosta saadaan aikaan nopeasti ja ollaan aktiivisia
* Positiivinen palaute ja keskustelu rohkaisee toimimaan ja ajattelemaan tavoitteiden mukaisesti myös haasteellisissa tilanteissa
* Pienet askeleet helpottavat havaitsemaan toimivat ratkaisut ja toimintamallit ja korjaamaan virheet.
 
"ALOITA TEKEMÄLLÄ SE, MIKÄ ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ.
SITTEN SE, MIKÄ ON MAHDOLLISTA JA
YHTÄKKIÄ HUOMAAT TEKEVÄSI SITÄ, MIKÄ ON MAHDOLLISTA!"
Franciscus Assisilainen